کیفرخواست در دادگاه نمایشی متهمان جنبش سبز؛ دوشنبه 19 مرداد 88 / 10 آگوست 2009

1 صبح شنبه خجسته و مریم شبانی به رم رفتند تا از آنجا پس از بازدید از آن شهر به ونیز بروندو بعد به ایران بازگردند. روز گذشته ایشان به فلورانس رفتند و از این شهر مهم و تاریخی و فرهنگی دیدن کردند. اما عصر جمعه با من در بارة اشتغالاتم در اینجا و نیز […]

پاسخ به دو پرسش 

در ارتباط با سه یادداشت اخیرم حول محور نقد «حزب جاوید شاه»، بخش زیادی از مخاطبان واکنش منفی نشان داده و هریک از زاویه ای به نقد و رد مضامین آن پرداختند و البته شماری نیز با بیانی غیر متعارف و از سر خشم و نفرت همراه با انواع توهین و هتاکی پاسخ دادند و […]