برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۷nبازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Cb4lRMPeAgsnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1137.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message