نقش دگرباوری در تحقق دموکراسی

دوست گرامی جناب آقای وحیدی از من خواسته اند که در باب ایده پیشنهادی ایشان «دگرباوری» به عنوان بدیل «دموکراسی» سخنی بگویم و در واقع در این باب اظهار نظر کنم. از باب امتثال امر چند کلمه ای تقدیم می کنم. طبق یکی از نوشته های جناب وحیدی ایشان (و همفکران وی در سایت دگرباوران) […]

نقش دگرباوری در تحقق دموکراسی

دوست گرامی جناب آقای وحیدی از من خواسته اند که در باب ایده پیشنهادی ایشان «دگرباوری» به عنوان بدیل «دموکراسی» سخنی بگویم و در واقع در این باب اظهار نظر کنم. از باب امتثال امر چند کلمه ای تقدیم می کنم.nnطبق یکی از نوشته های جناب وحیدی ایشان (و همفکران وی در سایت دگرباوران) دگرباوری […]