پاسخ به ادعای کذب دکتر سید جواد طباطبایی

در پاسخ به برخی سخنان جناب آقای دکتر سید جواد طباطبایی در شماره نخست مهرنامه در مورد اینجانب، شرحی ارسال می کنم و امیدوارم در اولین فرصت آن را محض اطلاع ایشان و افکار عمومی منتشر کنید

اجرای بی تنازل قانون اساسی؟!

مدتها بود که بر آن بودم تا درباره یکی از پر مناقشه ترین مبحث جنبش سبز یعنی اجرای بی تنازل قانون اساسی به عنوان انتخاب استراتژیک جناب مهندس موسوی و دیگر سخنگویان جنبش در داخل کشور چیزی بنویسم و در این معرکه آرا حداقل نظر خودم را به عنوان یکی از حامیان و حاملان این جنبش مدنی بگویم ولی در عمل موفق نمی شدم. گرچه که در …

پاسخ به ادعای کذب دکتر سید جواد طباطبایی

سردبیر محترم نشریه گرامی « مهرنامه » n با سلام و آروزی تداوم و موفقیت مهرنامه در گسترش آگاهی و تعمیق اندیشه n در پاسخ به برخی سخنان جناب آقای دکتر سید جواد طباطبایی در شماره نخست مهرنامه در مورد اینجانب، شرحی ارسال می کنم و امیدوارم در اولین فرصت آن را محض اطلاع ایشان […]

اجرای بی تنازل قانون اساسی؟!

 nقسمت نخست n مدتها بود که بر آن بودم تا درباره یکی از پر مناقشه ترین مبحث جنبش سبز یعنی اجرای بی تنازل قانون اساسی به عنوان انتخاب استراتژیک جناب مهندس موسوی و دیگر سخنگویان جنبش در داخل کشور چیزی بنویسم و در این معرکه آرا حداقل نظر خودم را به عنوان یکی از حامیان […]