درگذشت پدرم! این که در لحظه مرگ نتوانی در کنار عزیزترین کسانت باشی، غمی مضاعفی است در غربت

   شنبه 11 مهر 88 / 3 اکتبر 2009 1 این روزها بار دیگر ماجرای بی پایان هسته ای ایران داستانی است که بر سر هر کوچه و بازاری است. روز پنجشنبه بار دیگر گروه پنج بعلاوه یک در یک سو و ایران در سوی دیگر در ژنو به مذاکره نشستند. البته نمایندة دولت آمریکا […]