پند تاریخ

نتانیاهو در قامت آشوربانیپال در سال 2023 میلادی!

جنگ همیشه و در هرحال و با هر انگیزه ای کم و بیش همراه با خشم و خشونت و در نتیجه کشتار و ویرانی و نابودی است. این را تاریخ می گوید و در زمان خودمان نیز به عیان دیده و تجربه کرده ایم. اما واقعیت این است که برخی از این جنگ ها از نظر خشونت و انتقام جویی و کشتار بی مهار و ویرانی و نابودی از گذشته تا حال گوی سبقت را از اقران ربوده اند و از این رو در تاریخ نامی ماندگار یافته اند؛ هرچند به بدی و زشتی! در تاریخ باستان و یا پیشاباستان، آشوریان در بابل بیش از بسیاری دیگر در منطقه خشونت ورزیده اند. در اینجا بدون شرح و تفسیر دو نمونه می آورم و به گمانم برای مستند و مدلل کردن مدعای عنوان نوشتار کفایت می کند؛ کشتار عظیم فرمانروای خشن و ویرانگر آشور یعنی آشورپانیبال (درگذشته به سال 633 پیش از میلاد)  و دیگر، متنی از تورات که متأسفانه کشتاری

ادامه »

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

ادامه