پند تاریخ

در حاشیه عدم مشارکت خاتمی در انتخابات یازدهم اسفند 1402

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد اشاره: هرچند نتیجه نمایش انتخابات مجلس و خبرگان رهبری قابل پیش بینی بوده و کم و بیش همان بوده که پیش بینی می شده است. با این همه شواهد معتبر نشان می دهد که حاکمیت یک دست با توسل به تدلیس های مختلف (از جمله کاهش شدید تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن) تلاش کرده است که نرخ مشارکت را به حدود چهل درصد برساند که، حتی اگر درست باشد، صد البته خود به معنای شکست فاحشی در نمایش انتخاباتی است.   اما در این میان به تعبیر بسیاری برنده واقعی این انتخابات کسی نیست جز سید محمد خاتمی که در نهایت، به رغم فشارها و ملاحظات مختلف، از حضور در پای صندوق رأی خودداری کرد. در واقع او نشان داد (حداقل تا اینجا) بر مشی اصلاح طلبی اش صادق است و استوار ایستاده است. او اکنون به کسانی چون موسوی و رهنورد و کروبی و تاج زاده نزدیک تر شده است. خاتمی

ادامه »

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

ادامه