شعارهای مردم معترض در راهیپمایی روز قدس تهران

 و اما شعارهای مردم بسیار مختلف و متنوع بود که غالبا شفاهی بود و شماری نیز نوشته روی پلاکاردها. جز الله اکبر این شعارها در تهران و شهرهای دیگر زیاد تکرار می شدند: در برابر شعار بلندگوی دولتی «مرگ بر آمریکا» و مرگ بر اسرائیل»: «مرگ بر روسیه». مرگ بر دیکتاتور دیکتاتور! این آخرین پیام […]