تولدی دیگر براى هاشمی

به یاد می آورم زمانی که در اوائل فروردین 68 خبر برکناری آیت الله منتظری را شنیدم در آغاز بسیار افسرده و ناراحت شدم و دریغ خوردم که چرا چنین شد. من و مانند من در آن سالهای سخت و سیاه در انتظار روزی بودیم که شخصیتی مانند منتظری، که به هرحال در دهه دشوار […]