نامه جمعی از فعالان حقوق زنان به بان کی مون

نامه جمعی از فعالان حقوق زنان به بان کی مونnدر اعتراض به حبس و حصر خانم ها زهرا رهنورد فاطمه کروبی و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی n دبیرکل محترم سازمان ملل متحد، عالی جناب بان کی ـ مونnرونوشت: سرکار خانم ناوانتم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدnتاریخ: ٢٨ فوریه ٢٠۱۱ n […]

چراغ ها روشن است!

  از اواخر روز 25 بهمن بود که اخبار جملگی حکایت از آن داشت که موسوی و کروبی همراه همسرانشان در خانه هایشان تحت محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته اند و هرنوع ارتباط آنان با خارج از خانه حتی برای اعضای خانواده نیز قطع شده است. چند روز بعد گفته شد که در […]