زیست مؤمنانه در حکومت عرفی

بحث من در دو بخش به سامان می رسد. در بخش نخست به کوتاهی در مورد اصل نظام عرفی (سکولار) و نظام دینی سخن خواهم گفت و در بخش دوم به چگونگی زیست مؤمنانه در جهان مدرن و عرفی اشاره خواهم کرد.

زيست مؤمنانه در حكومت عرفى

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار “جامعه مدنى و دمكراسى در ايران” به تاريخ ۱۵ مى ماه ۲۰۱۰ در دانشگاه تورنتو كانادا
این سخنرانى در ۴ بخش بر روى سایت YouTube قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.