زيست مؤمنانه در حكومت عرفى

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار "جامعه مدنى و دمكراسى در ايران" به تاريخ ۱۵ مى ماه ۲۰۱۰ در دانشگاه تورنتو كانادا این سخنرانى در ۴ بخش بر روى سایت YouTube قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار “جامعه مدنى و دمكراسى در ايران” به تاريخ ۱۵ مى ماه ۲۰۱۰ در دانشگاه تورنتو كانادا

موضوع سخنرانى: زيست مؤمنانه در حكومت عرفى

این سخنرانى در ۴ بخش بر روى سایت YouTube قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=jb6aBvguW9g

قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=V6y_nSDucow

قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=6QizghS5Z7E

قسمت چهارم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=goBrlw1leic

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message