اخبار کوتاه

1

2

3

4

5

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت

ادامه >>

چهار شنبه 4 شهریور 88 / 26 آگوست 20091دیروز دادگاه چهارم برای اصلاح طلبان زندانی برگزار شد و در آن

ادامه >>

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

ادامه >>

https://www.zeitoons.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88%D8%AD%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA.pdf

ادامه >>
گزارش
اندیشه

جلسه يازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوريه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس ایرانی عوامل فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی: 1 – استبداد و

ادامه »

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان ميراث تمدن ساسانى خاندان

ادامه »

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش

ادامه »

جلسه هشتم: پنجشنبه ۱ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۰ اسکندر و سلوکیان روزگار فترت در این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم: جنگها و فتح ایران اهداف حمله به ایران و شرق شخصیت

ادامه »
پرونده ویژه
انتشارات زیتون

برای اولین بار بعد از استقرار جمهوری اسلامی مردم در اعتراضات خیابانی دست به حرکتی اعتراضی زدند که هدفش روحانیون بود…

خواندنی ها
نوا و نما
پیشخوان کتاب