اخبار کوتاه

1

2

3

4

5

سه شنبه 5 آبان 88 / 26 اکتبر 2009 1 نمایشگاه مطبوعات تمام شد اما این نمایشکاه به نمایشگاه سبزها

ادامه >>

اشاره: چند روز پیش دوست گرامی جناب اکبر گنجی در باره سیر ابراهیم تازه درگذشته از من پرسید و من

ادامه >>
گزارش
اندیشه

جلسه يازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوريه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس ایرانی عوامل فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی: 1 – استبداد و

ادامه »

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان ميراث تمدن ساسانى خاندان

ادامه »

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش

ادامه »

جلسه هشتم: پنجشنبه ۱ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۰ اسکندر و سلوکیان روزگار فترت در این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم: جنگها و فتح ایران اهداف حمله به ایران و شرق شخصیت

ادامه »
پرونده ویژه
انتشارات زیتون

برای اولین بار بعد از استقرار جمهوری اسلامی مردم در اعتراضات خیابانی دست به حرکتی اعتراضی زدند که هدفش روحانیون بود…

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این

ادامه »
خواندنی ها
نوا و نما
پیشخوان کتاب