تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه يازدهم (آخر)

جلسه يازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوريه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس ایرانی عوامل فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی: 1 – استبداد و خشونت فراوان شاهان و امیران که افزون بر ایجاد نارضایتی بین مردم و حتی اشراف، امکان هر نوع اصلاح و […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه دهم

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان ميراث تمدن ساسانى خاندان سلسله ساسانی از استخر پارس برخاستند. استخر در کنار تخت جمشید قرار داشت و معبد قدیمی آناهیتا در آن واقع […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش قبیلة آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه هشتم

جلسه هشتم: پنجشنبه ۱ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۰ اسکندر و سلوکیان روزگار فترت در این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم: جنگها و فتح ایران اهداف حمله به ایران و شرق شخصیت و سیمای اسکندر فهرست شاهان سلوکی ( جانشیان اسکندر ) در مورد نخست. اسکندر جوان 24 یا 25 ساله پسر […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه هفتم

جلسه هفتم: پنج شنبه ۲۵ دی 88 / ۱۴ ژانويه 2010 چند نکته در مورد داریوش یک نکته در مورد تبار هخامنشی بودن او است. گرچه شهرت دارد که او از شاخه دیگر سلسله هخامنشی است اما این ادعا عمدتا مستند است به سخنان خود او در کتیبة بیستون. اما امروز کسانی چون بریان در این مورد […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه ششم

جلسه ششم: پنجشنبه ۱۸ دی 88 / ۷ ژانويه 2010 هخامنشیان در این بخش در آغاز به پارس و انشان اشارتی خواهیم کرد و آنگاه فقط فهرست پادشاهان پارسی را تقدیم می کنم و بعد چند نکته دربارة کوروش و داریوش باز می گویم و در نهایت اشارتی به برخی خصوصیات امپراتوری هخامنشی می کنم و نیز اشارتی به […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه پنجم

جلسه پنجم: سه شنبه 8 دی 88 / 29 دسامبر 2009 در این بخش به دولت ماد اشاره می کنیم. اما این بخش به دو فصل تقسیم می شود. در فصل نخست به چند شبه دولت یا تمدن کهن اشاره می کنیم و در  فصل دوم به دولت ماد. ویژگی اساسی این تمدنها این بود که هنوز […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه چهارم

جلسه چهارم – سه شنبه ۱ دى / ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ انسان شناسی انسان شناسی در هر مکتبی تحت تأثیر جهان بینی آن است. انسان شناسی زرتشتی نیز برآمده و حداقل تحت تأثیر جهان بینی و خدا شناسی و هستی شناسی آن است. فکر دینی زرتشتی را می توان چنین طبق بندی کرد: 1 – خدای برتری هست […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه سوم

جلسه سوم – پنجشنبه 26 آذر / 17 دسامبر 2009 فصل سوم از بخش پیشا تاریخ به زرتشت اختصاص دارد. در این قسمت به سه موضوع اشاره خواهیم کرد: زندگی زرتشت منابع دینی عقاید دینی با توجه به این که زرتشت در روزگار بسیار دور می زیسته است، زندگی و شخصیت او کاملا در تاریکی […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه دوم

جلسه دوم: پنجشنبه 19 آذر 88 / 10 دسامبر 2009 الف – سپیده دم تاریخ سخن گفتن از ایران پیش از تاریخ کار آسانی نیست. مانند دیگر اقوام و سرزمینهای باستانی. ایران امروز با ایران کهن و حتی تا همین اواخر از نظر مردم شناسی، جمعیت شناسی، نژاد، اقوام، تمدن، فرهنگ، دین، مرزها، همسایه ها […]