بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هدایت الهی و تفسیر پیام ۲

بدست • 28 آوریل 2022 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۳
هدایت الهی و تفسیر پیام ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هدایت الهی و تفسیر پیام ۱

بدست • 21 آوریل 2022 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۲
هدایت الهی و تفسیر پیام ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شرحی در مفهوم هدایت الهی ۲

بدست • 15 مارس 2022 • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۱
شرحی در مفهوم هدایت الهی ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شرحی در مفهوم هدایت الهی ۱

بدست • 11 مارس 2022 • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۰
شرحی در مفهوم هدایت الهی ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناهمزمانی طلبانیسم

بدست • 6 ژانویه 2022 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۵۰
ناهمزمانی طلبانیسم
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پنج مؤلفه در دینداری معاصر

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۹
پنج مؤلفه در دینداری معاصر
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قرآن و تفسیرهای عصری آن ۲

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۸
قرآن و تفسیرهای عصری آن ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قرآن و تفسیرهای عصری آن ۱

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۷
قرآن و تفسیرهای عصری آن ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۲

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۶
دین و قدرت در روزگار جدید ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۱

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۵
دین و قدرت در روزگار جدید ۱
به مدت ۵۷ دقیقه