دیدار و گفتگوی موسوی و کروبی

دوشنبه 20 مهر 88 / 12 اکتبر 2009 1 چند روز پیش کروبی و موسوی در منزل کروبی با هم دیدار و گفتگو کردند. از این که خبرنگاران بودند و از این دیدار عکس و خبر تهیه کردند، نشان می دهد که این دیدار برنامه ریزی شده بود و قرار بود که انعکاس پیدا کند. […]