مملکت برای حزب اللهی هاست!

هرچند با توجه به فضای غمناک کنونی و حاکم بر جهان و به طور خاص بر غزه خونین و اعمال جنایت ها و آدم کشی های لحظه به لحظه ارتش اسرائیل در غزه، دیگر نه حالی برای پرداختن به موضوعات دیگر باقی مانده و نه انگیزه ای برای پرداختن به مسائل داخلی. با این همه، […]