«دوم خرداد»؛ فصلی اثرگذار در تاریخ معاصر ایران

امروز دوم خرداد است و یادآور «حماسه 2 خرداد 76» که اکنون 26 سال از آن روز مبارک گذشته است. من از آن روز و ماقبل و مابعدش خاطره ها دارم؛ تلخ و شیرین؛ زشت و زیبا؛ مثبت و منفی. در همان دوران پر ماجرا بود که زندگی سیاسی و حتی شخصی ام به کلی […]