برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هدایت الهی و تفسير پيام ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۲nهدایت الهی و تفسير پيام ۱nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=3vx8EVmGY7Qnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1832.mp3]nnهدايت الهى و پیام تفسير پذیرnنخست باید دانست که این پرسش معطوف است به پیامبران الهی و دعوت دینی آنان ولی باید توجه داشت که هدایت الهی محدود و منحصر به انزال کتب (وحی ملفوظ) و در واقع […]