ملاحظاتی در بعثت و پیامبری؛ ایمان دینی یک انتخاب است

درآمدnکسانی که با تاریخ دین و به طور خاص با تاریخ اسلام آشنایی دارند می دانند که یکی از موضوعات مهم در کلام اسلامی پرسش از چگونگی و چیستی هستی وحی الهی است که به نحو پسینی و تاریخی در قالب قرآن تجسّد و تعیّن یافته است. چنان که گفته اند، اصولا «علم کلام» در […]

ملاحظاتی در بعثت و پیامبری؛ ایمان دینی یک انتخاب است

درآمد کسانی که با تاریخ دین و به طور خاص با تاریخ اسلام آشنایی دارند می دانند که یکی از موضوعات مهم در کلام اسلامی پرسش از چگونگی و چیستی هستی وحی الهی است که به نحو پسینی و تاریخی در قالب قرآن تجسّد و تعیّن یافته است. چنان که گفته اند، اصولا «علم کلام» […]