دوقطبی های صادق و کاذب

وضعیت سیاسی جامعه ما به گونه ای شده است که هر روز و هر لحظه حادثه ای رخ می دهد که اگر زمینه های مساعد داشته باشد به سادگی تبدیل به دو قطبی شدید و عمیقی می شود که در یک سوی آن حاکمیت و ایدئولوژی و ارزش های حاکم بر آن قرار می گیرد […]

دوقطبی های صادق و کاذب

وضعیت سیاسی جامعه ما به گونه ای شده است که هر روز و هر لحظه حادثه ای رخ می دهد که اگر زمینه های مساعد داشته باشد به سادگی تبدیل به دو قطبی شدید و عمیقی می شود که در یک سوی آن حاکمیت و ایدئولوژی و ارزش های حاکم بر آن قرار می گیرد […]