بازگشت به ایتالیا؛ هوای زیبای بهاری کیوسی

چهار شنبه 26 فروردین 88 / 15 آوریل 2009 nصبح امروز از تهران به رم پرواز کردم. همسرم و پسرم روح الله مرا به فرودگاه آوردند. از آنجا که احتمال داشت از خروجم جلوگیری شود، آن ها ساعتی پس از ورود من به سالن برای تحویل بار و پاسپورت ماندند تا به طور نسبی یقین […]

شعار جان به لب رسیدگان

تجارب مکرر جنبشهای اجتماعی از جمله در انقلاب های فراگیر نشان می دهد که توده¬ی مردم به تناسب زمان وقتی به خیابان می آیند شعارهایی سر می دهند که برآمده از ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شان است. هرچند بی تردید تمامی شعارهای سر داده شده در خیابان و در جمع های خرد و […]

بازگشت به ایتالیا؛ هوای زیبای بهاری کیوسی

چهار شنبه 26 فروردین 88 / 15 آوریل 2009 صبح امروز از تهران به رم پرواز کردم. همسرم و پسرم روح الله مرا به فرودگاه آوردند. از آنجا که احتمال داشت از خروجم جلوگیری شود، آن ها ساعتی پس از ورود من به سالن برای تحویل بار و پاسپورت ماندند تا به طور نسبی یقین […]

شعار جان به لب رسیدگان

تجارب مکرر جنبشهای اجتماعی از جمله در انقلاب های فراگیر نشان می دهد که توده¬ی مردم به تناسب زمان وقتی به خیابان می آیند شعارهایی سر می دهند که برآمده از ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شان است. هرچند بی تردید تمامی شعارهای سر داده شده در خیابان و در جمع های خرد و […]