تأملاتی ترمینولوژیک،متدولوژیک و محتوایی در باب ایده پیامبر: عارف مسلح

محمد منصورنژادnمدخل سخنnرا تعقیب می کنم » عبدالکریم سروش « بیش از سه دهه است که مواضع استاد گرانقدر، دکترnو ضمن استفاده، اتفاقا بر اکثر مباحث جدی اش )به ویژه رویاهای رسولانه(، کامنت هایnاساسی دارم که برخی از آنها تا کنون در بیان و بنانم هم آمد. با این همه، به فرضیه ای باورnدکتر ،» […]

تأملاتی ترمینولوژیک،متدولوژیک و محتوایی در باب ایده پیامبر: عارف مسلح

محمد منصورنژاد مدخل سخن را تعقیب می کنم » عبدالکریم سروش « بیش از سه دهه است که مواضع استاد گرانقدر، دکتر و ضمن استفاده، اتفاقا بر اکثر مباحث جدی اش )به ویژه رویاهای رسولانه(، کامنت های اساسی دارم که برخی از آنها تا کنون در بیان و بنانم هم آمد. با این همه، به […]