ادای دین به بک کارگزار فرهنگی

سالهاست که دور از وطن، گاه خبر ناگهانی مرگ دوستی، بسته ای و آشنایی در می رسد. در انبوه خبرهای ناگوار ماههای اخیر، خبر شیوع ویروس بدسرشت کرونا و پیامدهای بدفرجام آن و مرگ ناگهانی دوست و آشنا، نیز مزید بر علت شده است. چند روز پیش نیز خبر مرگ یک روحانی و یک نویسنده […]

تکفیر اکبر گنجی به وسیله آیت الله مکارم شیرازی

یکشنبه 28 مهر 87/ 19 اکتبر 2008 1 مقاله من در نقد نوشته مسعود بهنود در ارتباط با ارسال نامه مهندس بازرگان به محمدرضا شاه در پائیز سال 1358 مبنی بر تسلیم شدن شاه و باز گشت وی به کشور و در مقابل تضمین جان وی به وسیله آیه الله خمینی در سایت روز آنلاین […]

ادای دین به بک کارگزار فرهنگی

سالهاست که دور از وطن، گاه خبر ناگهانی مرگ دوستی، بسته ای و آشنایی در می رسد. در انبوه خبرهای ناگوار ماههای اخیر، خبر شیوع ویروس بدسرشت کرونا و پیامدهای بدفرجام آن و مرگ ناگهانی دوست و آشنا، نیز مزید بر علت شده است. nچند روز پیش نیز خبر مرگ یک روحانی و یک نویسنده […]

تکفیر اکبر گنجی به وسیله آیت الله مکارم شیرازی

یکشنبه 28 مهر 87/ 19 اکتبر 2008 n1nمقاله من در نقد نوشته مسعود بهنود در ارتباط با ارسال نامه مهندس بازرگان به محمدرضا شاه در پائیز سال 1358 مبنی بر تسلیم شدن شاه و باز گشت وی به کشور و در مقابل تضمین جان وی به وسیله آیه الله خمینی در سایت روز آنلاین امروز […]