مشت و سیلی؛ کدگفتارهای دو رهبر جمهوری اسلامی

از منظر روانشناسی، هر فردی دو نوع «کُد» از خود بروز می دهد: در گفتار و در رفتار. هر یک از ما به طور معمول و (غالبا نیز ناخودآگاه و غیر ارادی)، از کلمات و تعابیر و حتی لغاتی استفاده می کنیم و همین طور دارای افعال و اعمال خاصی هستیم و این نوع نشانه […]

شرحی با انگیز شفاف تر شدن برخی مواضع ملی – مذهبی ها

اخیرا در پی رخداد تلخ و فاجعه آمیز ترور جنایتکارانه چند تن از نظامیان ایرانی و عراقی و انتشار مواضع برخی از چهره های ملی – مذهبی در این باب (و از جمله من)، مناقشاتی درگرفت و برخی مواضع متعارض جلوه کرد. اخیرا دوستی در نقد برخی از نوشته هایم، مطالبی گله آمیز ارسال کرد. […]

خردمندان در خدمت خودکامگان

در دهه شصت دوست اهل فضلی داشتم که همکارمان در دایره المعارف بزرگ اسلامی بود (هرچند او فوت کرده ولی بهتر است نامش را نیاورم) و او سخن مشهوری داشت و آن این که می گفت جمهوری اسلامی به اندازه بنی عباس دوام خواهد داشت. می دانیم که عباسیان 524 سال خلافت کرده اند. کار […]

سرباز وطن یا سرباز صفر ولایت؟!

برای ورود به موضوع و افاده مقصود از یک خاطره کمک می گیرم.nچند سال قبل سفری داشتیم به آنالیای ترکیه. روزی همراه با برخی از اعضای خانواده، که از ایران آماده بودند، سری به ساحل دریا زدیم. خلوت بود و فصل زمستان و کسی نه در ساحل دیده می شد و نه در آب. نشستیم […]