دیگ به دیگ می گوید: رویت سیاه!

اخیرا دستگیری و در واقع ربایش مدیر یک نهاد خبرپراکنی کم و بیش شناخته شده در این چند سال اخیر در خارج از کشور، بار دیگر مسئله مهم «افشاگری» را در اذهان ما ایرانیان زنده کرده و بار دیگر در این باب گفتگوهایی درگرفته است. از شما چه پنهان، هر بار که اصطلاح «افشاگری» به […]

فرمان امام جمعه مشهد مبنی بر قیام علیه بدحجابی

یادداشت های روزانه – قسمت ششم یکشنبه 31 شهریور 87/ 21 سپتامبر 2008 عصر امروز مراسم راهپیمایی داشتیم و برخی نقاط نادیده شهر را دیدیم. من و روح الله دامنه های سبز در برخی نقاط نادیده شهر را تماشا کردیم. دامنه های سبز و پوشیده از درخت و جنگل کیوسی واقعا دیدنی و چشم نواز […]

دیگ به دیگ می گوید: رویت سیاه!

اخیرا دستگیری و در واقع ربایش مدیر یک نهاد خبرپراکنی کم و بیش شناخته شده در این چند سال اخیر در خارج از کشور، بار دیگر مسئله مهم «افشاگری» را در اذهان ما ایرانیان زنده کرده و بار دیگر در این باب گفتگوهایی درگرفته است. nاز شما چه پنهان، هر بار که اصطلاح «افشاگری» به […]

فرمان امام جمعه مشهد مبنی بر قیام علیه بدحجابی

یادداشت های روزانه – قسمت ششمnیکشنبه 31 شهریور 87/ 21 سپتامبر 2008nعصر امروز مراسم راهپیمایی داشتیم و برخی نقاط نادیده شهر را دیدیم. من و روح الله دامنه های سبز در برخی نقاط نادیده شهر را تماشا کردیم. دامنه های سبز و پوشیده از درخت و جنگل کیوسی واقعا دیدنی و چشم نواز و زیباست. […]