در مهمانی صاحب خانه

یادداشت های روزانه – قسمت چهارم . . . شام به دیدار خانم ماریا رفتیم. تا آن لحظه گمان می کردیم که طبقه پائین و محل اقامت صاحبخانه محیط کوچک و محدودی است اما وقتی ایشان ما را به اتاق های مختلف برد و از طبقه ایشان بازدید کردیم، تازه متوجه شدیم که طبقه محل […]

یک بام و دو هوا در کار عالمان شیعی

یکی از ایرادهای مکرری که برخی عالمان دینی و شریعمتداران بر مثنوی و به کلی بر عارفان و صوفیان می گیرند آن است که اینان در باره برخی شخصیت های تاریخ اسلام سخنانی به خلاف گفته اند. از باب مثال ابیاتی که مولوی در مثنوی (از باب نمونه در داستان پیر چنگی) در باره خلیفه […]