«آخوندا» در سه اپیزود

اپیزود اول فکر می کنم بهار 1342 بود. کشور در تب و تاب «انقلاب شاه و ملت» (که به زودی به «انقلاب سفید» شهرت یافت) بود. تب و تابی که از زمستان گذشته آغاز شده بود و با رفراندوم در اسفند ماه 41 و بعدتر با پانزده خرداد 42 به مرحله خطرناک خود رسیده بود. […]

تراژدی ما، تاریخ نگاری یک سویه در خدمت خشونت – نقدی بر نوشته یوسفی اشکوری در باره اسرائیل

اشاره: این نوشتار به قلم آقای علی صدر زاده است و اخیرا در گویانیوز منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. به زودی نقد آن نیز منتشر خواهد شد. نامه به آقای یوسفی اشکوری عزیز نامه‌ی سرگشاده عنوانی متناقض است. اگر نامه است که باید سربسته باشد و فقط مخاطب آن را بخواند، […]

روشنفکران ایرانی و تعامل گریزی

اشاره: متن زیر نوشته ای است که پیش از این در سایت «قلمرو» (شماره آبان ماه 96) به مناسبت نکوداشت آقای محمدرضا نیکفر منتشر شده است. *** من با نام محمدرضا نیکفر از طریق ماهنامه «آفتاب» آشنا شدم. این مجله در اوایل دهه هشتاد با مدیر مسئولی عیسی سحرخیز در تهران منتشر می شد و […]

«آخوندا» در سه اپیزود

اپیزود اولnفکر می کنم بهار 1342 بود. کشور در تب و تاب «انقلاب شاه و ملت» (که به زودی به «انقلاب سفید» شهرت یافت) بود. تب و تابی که از زمستان گذشته آغاز شده بود و با رفراندوم در اسفند ماه 41 و بعدتر با پانزده خرداد 42 به مرحله خطرناک خود رسیده بود. nچند […]

تراژدی ما، تاریخ نگاری یک سویه در خدمت خشونت – نقدی بر نوشته یوسفی اشکوری در باره اسرائیل

اشاره: این نوشتار به قلم آقای علی صدر زاده است و اخیرا در گویانیوز منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. به زودی نقد آن نیز منتشر خواهد شد.nnنامه به آقای یوسفی اشکوری عزیزnنامه‌ی سرگشاده عنوانی متناقض است. اگر نامه است که باید سربسته باشد و فقط مخاطب آن را بخواند، و یا […]

روشنفکران ایرانی و تعامل گریزی

اشاره: متن زیر نوشته ای است که پیش از این در سایت «قلمرو» (شماره آبان ماه 96) به مناسبت نکوداشت آقای محمدرضا نیکفر منتشر شده است.n***nمن با نام محمدرضا نیکفر از طریق ماهنامه «آفتاب» آشنا شدم. این مجله در اوایل دهه هشتاد با مدیر مسئولی عیسی سحرخیز در تهران منتشر می شد و از نشریات […]