هابرماس و امکان امتناع علوم انسانی اسلامی

اشاره: این متن در شماره 101 نشریه چشم انداز ایران منتشر شده است. پاسخ‌های شهریار شفقی به پرسش‌های مکتوب چشم‌انداز ایران مجله جدی و صادق شما پرسشی درباره ارتباط سخنان یورگن هابرماس (در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ به مناسبت قبول جایزه کلوگه) به مقوله «علوم انسانی اسلامی» پرسیده است. از این رو خود را مقید می‌دانم […]

هابرماس و جامعه ایرانی

اشاره: متن زیر گفتگوی نشریه چشم انداز ایران با آقای مسعود پدرام است که در شماره 101 این نشریه منتشر شده است در سال‌های ۵۳ تا ۵۴ در جریانات اسلامی، تضاد دین و علم وجود داشت که کار به‌جاهای باریک نیز کشید. حتی به زنده‌یاد شریف واقفی هم که گفته بودند تشکل جدیدی راه بیندازیم، […]

مرثیه جنگل

این روزها می شنوم که از قانون حفاظت جنگل در مجلس سخن در میان است. گویا قرار است که در طول ده سال برخی کنترل ها در بهره برداری از جنگل های شمال اعمال شود تا به اصطلاح امکان تنفسی برای جنگل ها فراهم آید و در این مدت جنگل ها بتوانند اندکی تمدید قوا […]

هابرماس و امکان امتناع علوم انسانی اسلامی

اشاره: این متن در شماره 101 نشریه چشم انداز ایران منتشر شده است.nnپاسخ‌های شهریار شفقی به پرسش‌های مکتوب چشم‌انداز ایران nمجله جدی و صادق شما پرسشی درباره ارتباط سخنان یورگن هابرماس (در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ به مناسبت قبول جایزه کلوگه) به مقوله «علوم انسانی اسلامی» پرسیده است. از این رو خود را مقید می‌دانم که […]

هابرماس و جامعه ایرانی

اشاره: متن زیر گفتگوی نشریه چشم انداز ایران با آقای مسعود پدرام است که در شماره 101 این نشریه منتشر شده استnnدر سال‌های ۵۳ تا ۵۴ در جریانات اسلامی، تضاد دین و علم وجود داشت که کار به‌جاهای باریک نیز کشید. حتی به زنده‌یاد شریف واقفی هم که گفته بودند تشکل جدیدی راه بیندازیم، او […]

مرثیه جنگل

این روزها می شنوم که از قانون حفاظت جنگل در مجلس سخن در میان است. گویا قرار است که در طول ده سال برخی کنترل ها در بهره برداری از جنگل های شمال اعمال شود تا به اصطلاح امکان تنفسی برای جنگل ها فراهم آید و در این مدت جنگل ها بتوانند اندکی تمدید قوا […]