در خیبر چه گذشت؟

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت دوازدهم واپسین برخوردی که بین مسلمانان و یهودیان رخ داد، پیکار خیبر است که در این جستار ابتدا شرحی از آن واقعه ارائه می شود و بعد چند نکته قابل توجه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. الف. چگونگی و چرایی پیکار خیبر پیکار خیبر در سال […]

در خیبر چه گذشت؟

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت دوازدهمn n واپسین برخوردی که بین مسلمانان و یهودیان رخ داد، پیکار خیبر است که در این جستار ابتدا شرحی از آن واقعه ارائه می شود و بعد چند نکته قابل توجه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.nالف. چگونگی و چرایی پیکار خیبرnپیکار خیبر در سال هفتم […]