نقدپذیری پیامبر

جستارهایی در تاریخ هفتاد نخست اسلام-جستار ششم در جستار پنجم به موضوع نقدپذیری قرآن پرداخته شد و اکنون به نقدپذیری پیامبر می پردازم که به نوعی ادامه همان مبحث پیشین است. در این مورد از دو منظر می توان استدلا کرد. یکی از منظر صرفا نقلی-عقلی و دیگر از منظر تاریخی و به اصطلاح پسینی. […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 87-پیامدهای نظریه نقدپذیری پیامبر

اشاره: متن زیر کامنت دوستی به نام «ناظر» در پای مقاله ام با عنوان «نقذپریر پیامبر» و پاسخ من به همان کامنت در همانجاست. nnبه نظر می رسد که منظور نویسنده نقد نظرات و پیش فرض های مفسرین و و عالمان دین در باره پیامبران و پیامبر گرامی اسلام است والا اینکه پیامبر اسلام نقد […]

نقدپذیری پیامبر

جستارهایی در تاریخ هفتاد نخست اسلام-جستار ششمnnدر جستار پنجم به موضوع نقدپذیری قرآن پرداخته شد و اکنون به نقدپذیری پیامبر می پردازم که به نوعی ادامه همان مبحث پیشین است. در این مورد از دو منظر می توان استدلا کرد. یکی از منظر صرفا نقلی-عقلی و دیگر از منظر تاریخی و به اصطلاح پسینی. در […]