جناب ایجادی! نقد آری؛ سخن غیر محققانه و نفرت افکنی، هرگز!

اشاره: متن زیر در حدود چهار سال پیش برای جناب آقای جلال ایجادی به طور خصوصی نوشته شده است. در آن زمان آقای ایجادی در یکی از مقالات سریالی و مبسوط شان، چند بار به نواندیشان دینی (از جمله من) اعتراض کرده بود که چرا به نقدهای ایشان پاسخ نمی دهند. من به دلایل روشن […]

جناب ایجادی! نقد آری؛ سخن غیر محققانه و نفرت افکنی، هرگز!

اشاره: متن زیر در حدود چهار سال پیش برای جناب آقای جلال ایجادی به طور خصوصی نوشته شده است. در آن زمان آقای ایجادی در یکی از مقالات سریالی و مبسوط شان، چند بار به نواندیشان دینی (از جمله من) اعتراض کرده بود که چرا به نقدهای ایشان پاسخ نمی دهند. من به دلایل روشن […]