روشنفکران ایرانی و نقد برنامه هسته ای

اشاره: متن زیر در پاسخ به اقتراح رادیو زمانه نگاشته شده است و در تاریخ 20 جولای 2015 با تلخیص در کنار سایر دیدگاهها منتشر شده است. واقعیت این است که در باب سیاست هسته ای جمهوری اسلامی در این دوازده ساله اخیر نقد چندانی در داخل و حارج از کشور صورت نگرفته است. با […]

روشنفکران ایرانی و نقد برنامه هسته ای

اشاره: متن زیر در پاسخ به اقتراح رادیو زمانه نگاشته شده است و در تاریخ 20 جولای 2015 با تلخیص در کنار سایر دیدگاهها منتشر شده است. nواقعیت این است که در باب سیاست هسته ای جمهوری اسلامی در این دوازده ساله اخیر نقد چندانی در داخل و حارج از کشور صورت نگرفته است. با […]