پاسخ هایی برای اندیشیدن 71-سخنی کوتاه در باب قیامت و بهشت و جهنم

پرسش: نظر شما راجع به جهنم و عذاب اخروی و بهشت چیست؟ پاسخ: بگذریم از این که برخی از عالمان دین در این که باور به قیامت از اصول و ضروری دین است یا نه، تردید کرده اند (بنگرید به «کتاب¬الطهاره، آیت الله خمینی، جلد 3، ص 327-328) ولی اجمالا می توان گفت که باور […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 71-سخنی کوتاه در باب قیامت و بهشت و جهنم

پرسش:nنظر شما راجع به جهنم و عذاب اخروی و بهشت چیست؟ nnپاسخ:nبگذریم از این که برخی از عالمان دین در این که باور به قیامت از اصول و ضروری دین است یا نه، تردید کرده اند (بنگرید به «کتاب¬الطهاره، آیت الله خمینی، جلد 3، ص 327-328) ولی اجمالا می توان گفت که باور به قیامت […]