سنیان در جمهوری اسلامی

اشاره: کوتاه شده این مقاله در سایت بی بی سی منتشر شده است در این گفتار از سه منظر ملّی، دموکراتیک و اسلامی، وضعیت مسلمانان سنی مذهب ایرانی در جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی و داوری قرار خواهم داد. به عبارت دیگر پرسش از وضعیت و سرنوشت میلیونها مسلمان ایرانی را هم با حقوق اسلامی […]