مردی که نماد یک راه بود

مردی از میان ما رفت که نشانة یک ایمان، یک راه و یک نهاد بود: ناصر میناچی. هرچند میناچی در زندگی پر تکاپوی نه چندان کوتاه خود در زمینه های مختلف پر تلاش بود و کارنامة پر بار و برگی دارد که مهم ترین فصل آن مربوط می شود به شغل او یعنی شغل وکالت. […]

مردی که نماد یک راه بود

مردی از میان ما رفت که نشانة یک ایمان، یک راه و یک نهاد بود: ناصر میناچی. nهرچند میناچی در زندگی پر تکاپوی نه چندان کوتاه خود در زمینه های مختلف پر تلاش بود و کارنامة پر بار و برگی دارد که مهم ترین فصل آن مربوط می شود به شغل او یعنی شغل وکالت. […]