پاسخ هایی برای اندیشیدن 38-تأملاتی در باره قیامت و مضمون بهشت و جهنم

پرسش:nمن فکر می کنم هر عمل هر انسانی به همراه نیت آن عمل مانند بذریست که در زمین کاشته می شود و این بذر روزی ثمر می دهد و آن روز می شود روز قیامت و روز دین آن فرد و عمل و نیتش نظر شما چیست؟nnپاسخ:nگرچه مفهوم قیامت و معاد در ادیان موضوع پیجیده […]

نامه بیست استاد دانشگاه و فعال سیاسی همراه جنبش سبز به خاتمی

نامه‌ی ۲۰ استاد دانشگاه و فعال سیاسی همراه جنبش سبز به خاتمیnجناب آقای خاتمیnبا سلام و احترامnامضاکنندگان این نامه، جملگی از حامیان و همراهان جنبش سبز هستند؛ جنبشی سربرکشیده از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸؛ جنبشی که با تقلب معنی‌دار تمامیت‌خواهان و خیانت آنان به مشارکت گسترده‌ی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری دهم، آغاز شد، با […]