برگی از دفتر ایام-عدالت و صلح عادلانه چاره درد فلسطین

 این روزها بار دیگر غزه در آتش و خون است. اسرائیل به غزه حمله نظامی کرده و مردمی را به خون کشیده است. دیشب بی بی سی گزارش داد که تا کنون 129 نفر از مردم بیگناه و غالبا عادی غزه کشته اند و در مقابل فقط 4 نفر که یک نفر آن نظامی است […]

برگی از دفتر ایام-عدالت و صلح عادلانه چاره درد فلسطین

 این روزها بار دیگر غزه در آتش و خون است. اسرائیل به غزه حمله نظامی کرده و مردمی را به خون کشیده است. دیشب بی بی سی گزارش داد که تا کنون 129 نفر از مردم بیگناه و غالبا عادی غزه کشته اند و در مقابل فقط 4 نفر که یک نفر آن نظامی است […]