برگی از دفتر ایام- افسون دیکتاتور

اشاره: این گزارش نیازی به شرح و مقدمه ندارد. من خواندم و جالب و جذاب و مفید آمد. فکر می کنم شما هم بپسندید. چند سال پیش در یک پزشک، در مورد آزمایش میلگرم Milgram experiment مطلبی نوشته بودم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. از این دست آزمایشات روانشناسی یا اجتماعی کم نیستند. در […]

«ارتداد» و «سب النبی» مبنای اسلامی ندارند

بامدادخبر – یوحنا نجدی: نام حسن یوسفی اشکوری، روحانی دگراندیش، اگرچه عمدتا در اوج دوران اصلاحات و به ویژه در ماجرای کنفرانس برلین مطرح شد اما سابقه مبارزاتی، فعالیت‌های سیاسی و حتی تجربه زندانش، به پیش از انقلاب باز می‌گردد؛ نماینده تنکابن و رامسر در نخستین مجلس پس از انقلاب بهمن ۵۷ و همراه زنده‌یاد […]