نامه کنشگران ملی-مذهبی حارج از کشور به دبیر کل سازمان ملل

 متن بیانیه زبان های فارسی و انگلیسی به سران کنفراس غیر متعهدها. تاریخ انتشار شنبه 4 شهریور 1391  عالی جنابان، سران کشورهای غیر متعهد  حضور شما در ایران را در این ایام بسیار حساس وسرنوشت ساز که خیزش های مردمی منطقه را فرا گرفته و ملت های ستم کشیده ای براینجات خود بپا خواسته اند […]

نامه کنشگران ملی-مذهبی حارج از کشور به دبیر کل سازمان ملل

 متن بیانیه زبان های فارسی و انگلیسی به سران کنفراس غیر متعهدها. تاریخ انتشار شنبه 4 شهریور 1391nn عالی جنابان، سران کشورهای غیر متعهدnn حضور شما در ایران را در این ایام بسیار حساس وسرنوشت ساز که خیزش های مردمی منطقه را فرا گرفته و ملت های ستم کشیده ای براینجات خود بپا خواسته اند ، برای […]