پاسخ هایی برای اندیشیدن 24- چرایی ذکر عدم جزئیات نماز در قرآن

چرا شکل ظاهری نماز در قرآن به وضوح  نیامده؟     سلام و ارادت   پاسخ اجمالی و روشن و یک کلمه ای من این است که نمی دانم و ظاهرا هیچ کس دیگر نیز نمی داند. چرا که در این مورد نصی در دست نیست. هرچه هست حدس و گمان شخصی است. اما یک […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 24- چرایی ذکر عدم جزئیات نماز در قرآن

چرا شکل ظاهری نماز در قرآن به وضوح  نیامده؟ n nn n سلام و ارادت n n پاسخ اجمالی و روشن و یک کلمه ای من این است که نمی دانم و ظاهرا هیچ کس دیگر نیز نمی داند. چرا که در این مورد نصی در دست نیست. هرچه هست حدس و گمان شخصی است. اما یک چیز […]