دولت احمدی نژاد، مخرب ترین در تاریخ

گزارش واشنگتن پست از سخنان اشکوری در برلین یک روحانی ناراضی ایرانی روز جمعه گفت که مطمئن است که جنبش اعتراضی مردم بار دیگر در ایران اوج خواهد گرفت و اشاره کرد که دولت محمود احمدی نژاد “مخرب ترین” دولت در تاریخ ایران به حساب می آید. حسن یوسفی اشکوری، یک روحانی رده متوسط ایرانی […]

دولت احمدی نژاد، مخرب ترین در تاریخ

گزارش واشنگتن پست از سخنان اشکوری در برلین n n یک روحانی ناراضی ایرانی روز جمعه گفت که مطمئن است که جنبش اعتراضی مردم بار دیگر در ایران اوج خواهد گرفت و اشاره کرد که دولت محمود احمدی نژاد “مخرب ترین” دولت در تاریخ ایران به حساب می آید. n حسن یوسفی اشکوری، یک روحانی […]