پیام به محفل مذهبی پاریس

  با نام متبرک خدای رمضان و اجابت کنندة دعا و مقرر کنندة قدر و موسم و مراسم و با سلام و تحیت به تمام دوستان و یاران که این محفل انس و معنوی را به احترام مضان و لیالی قدر و قرآن و مراسم احیای دینی آراسته اند. با اظهار لطف دوستان قرار بود […]