سحرخیز؛ اصلاح طلبی استوار و پیگیر

  با عیسی سحرخیز در پائیز سال 77 آشنا شدم. در آن زمان «دفتر پژوهش­های فرهنگی دکتر علی شریعتی»، که یک سال پیش با پیشنهاد من و استقبال و همکاری شماری از پیروان فکری دکتر شریعتی تأسیس شده بود، تصمیم گرفت یک نشریه به عنوان ارگان این نهاد فرهنگی-دینی داشته باشد. نام این نشریه، که […]

سحرخیز؛ اصلاح طلبی استوار و پیگیر

  n با عیسی سحرخیز در پائیز سال 77 آشنا شدم. در آن زمان «دفتر پژوهش­های فرهنگی دکتر علی شریعتی»، که یک سال پیش با پیشنهاد من و استقبال و همکاری شماری از پیروان فکری دکتر شریعتی تأسیس شده بود، تصمیم گرفت یک نشریه به عنوان ارگان این نهاد فرهنگی-دینی داشته باشد. نام این نشریه، […]