روشنفکران دینی و تحولات فکری حوزه قم

مناسبات روشنفکران دینی و حوزه قم در دهه چهل و پنجاه – قسمت دوم n nحسن یوسفی اشکوری – برای بیان رابطه روشنفکران مسلمان غیرحوزوی با حوزویان به اختصار زمینه موضوع در قسمت نخست این مقاله چیده شد. قسمت نخست شامل این بخش‌ها بود:nبخش نخست- سه دوره حوزه قم از منظر اصلاح طلبانهnبخش دوم- نهادهای […]

متن و حاشيه مبارزه برای دمکراسی

گفتگو با حسن يوسفی اشکوری ما چه اندازه می توانیم در جنبش داخل نقش داشته باشیم و نقش و وزن مخصوص مان چه اندازه است؟ نباید در محاسبه دچار اشتباه شد. وانگهی مگر قرار است اپوزیسیون داخل و یا خارج بدون اتکا به نیروی بی زوال مردم و مشارکت دموکراتیک آنان بر استبداد پیروز شود […]