سیما و سیره محمدۖ در قرآن۱۴-بخش سوم -فصل چهارم: جهاد و فلسفه آن

با توجه به مطالب گذشته، وقت آن رسيده است كه به جهاد و قتال به عنوان سيره پيامبر در قرآن بپردازيم و ببينيم كه جهادها و جنگهاي متوالي آن حضرت در مدينه چگونه بوده و داراي چه انگيزه و فلسفه و ماهيت و چه هدفي بوده است. في‌المثل به اين پرسش‌‌ها پاسخ دهيم كه: آيا […]

سیما و سیره محمدۖ در قرآن۱۴-بخش سوم -فصل چهارم: جهاد و فلسفه آن

با توجه به مطالب گذشته، وقت آن رسيده است كه به جهاد و قتال به عنوان سيره پيامبر در قرآن بپردازيم و ببينيم كه جهادها و جنگهاي متوالي آن حضرت در مدينه چگونه بوده و داراي چه انگيزه و فلسفه و ماهيت و چه هدفي بوده است. في‌المثل به اين پرسش‌‌ها پاسخ دهيم كه: آيا […]