گزارش سفر – بوخوم

  روز شنبه 14 اسفند/5 مارس 2011 با همت جمعی از دانشجویان عضو کمپین یک میلیون امضای ایرانی، به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، مراسمی در دانشگاه بوخوم –آلمان- برگزار شد که در این مراسم من و آقای دکتر محمدرضا نیکفر سخنرانی کردیم. اینک تفصیل گزارش این مراسم: به دلیل عدم امکان عملی اجرای […]

گزارش سفر – بوخوم

  n روز شنبه 14 اسفند/5 مارس 2011 با همت جمعی از دانشجویان عضو کمپین یک میلیون امضای ایرانی، به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، مراسمی در دانشگاه بوخوم –آلمان- برگزار شد که در این مراسم من و آقای دکتر محمدرضا نیکفر سخنرانی کردیم. اینک تفصیل گزارش این مراسم: n به دلیل عدم امکان […]