ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی، مشروعیت حکومت دینی و بررسی عملکرد رهبران جنبش سبز

  مصاحبه با سایت «دانشجو نیوز» 1)     با توجه به حضور نیروهای مختلف سیاسی با عقاید و دیدگاه های مختلف در پیروزی انقلاب 1357، ما شاهد آن بودیم که عملا بخشی از روحانیت که قائل به کنش سیاسی فعال و تشکیل حکومت اسلامی بود به همراه نیروهای وابسته، با حذف بخش عمده ای از نیروهای […]

ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی، مشروعیت حکومت دینی و بررسی عملکرد رهبران جنبش سبز

  n مصاحبه با سایت «دانشجو نیوز» n 1)     با توجه به حضور نیروهای مختلف سیاسی با عقاید و دیدگاه های مختلف در پیروزی انقلاب 1357، ما شاهد آن بودیم که عملا بخشی از روحانیت که قائل به کنش سیاسی فعال و تشکیل حکومت اسلامی بود به همراه نیروهای وابسته، با حذف بخش عمده ای […]