پاسخ هایی برای اندیشیدن ( 3 ) وارونه خوانی قرآن با نگاه شیعی

پرسش: آیا احتمال می دهید آیاتی یا سوره هایی از قرآن پس و پیش شده یا اصلا حذف و اضافه شده باشد؟ مثلا عجیب به نظر می رسد که در قرآن از مریم عذرا و همسران ابراهیم و همسر فر عون و مادر و همسر موسی سخن گفته شده و گاه صریح نام برده شده […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن ( 3 ) وارونه خوانی قرآن با نگاه شیعی

پرسش: n آیا احتمال می دهید آیاتی یا سوره هایی از قرآن پس و پیش شده یا اصلا حذف و اضافه شده باشد؟ مثلا عجیب به نظر می رسد که در قرآن از مریم عذرا و همسران ابراهیم و همسر فر عون و مادر و همسر موسی سخن گفته شده و گاه صریح نام برده […]