گزارش سفر – کانادا

زمانی که در آمریکا بودم ( زمستان ۸۸ و اوایل ۲۰۱۰ ) از طریق تماس جناب آقای دکتر رامین جهانبگلو برای شرکت در یک کنفرانس تحت عنوان « جامعه مدنی و دموکراسی در ایران » در دانشگاه تورنتو در کانادا برای ماه مه دعوت شدم و من نیز پذیرفتم. بویژه که طبق اعلام قرار بود که برخی از دوستان ( از جمله آقایان دکتر کدیور و گنجی و خانم حقیقت جو و خانم مهرانگیزکار ) نیز می آمدند و فرصت خوبی بود که این دوستان را پس از چند سالی ببینم. از سوی دیگر…

گزارش سفر – کانادا

  n زمانی که در آمریکا بودم ( زمستان ۸۸ و اوایل ۲۰۱۰ ) از طریق تماس جناب آقای دکتر رامین جهانبگلو برای شرکت در یک کنفرانس تحت عنوان « جامعه مدنی و دموکراسی در ایران » در دانشگاه تورنتو در کانادا برای ماه مه دعوت شدم و من نیز پذیرفتم. بویژه که طبق اعلام قرار بود […]