اجرای بی تنازل قانون اساسی؟!

گفته شد که در قلمرو « روش اصلاح طالبانه » و « استراتژی اجرای بی تنازل قانون اساسی »، که بوسیلة پیشگامان جنبش سبز در ایران و از جمله مهندس موسوی اتخاذ شده، این پرسش اساسی و پر مناقشه همواره مطرح است که: در چهارچوب نظام مستقر در ایران ( جمهوری اسلامی ) و قانون اساسی موجود می توان به اهداف اصولی و غایی جنبش ( آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی ) و حتی مطالبات حداقلی موسوی و دیگران دست یافت؟